Drentse verwijsindex

Direction Zorg aangesloten bij de Drentse Verwijs Index

De Drentse Verwijsindex is een wettelijke taak voor gemeenten en elke regio in Nederland kent dan ook een eigen implementatie, die onderling ook gegevens uit kunnen wisselen. De Drentse Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel voor zorgprofessionals om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken. Het doel van de Drentse Verwijsindex (DVi) is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller eenduidigheid in handelen na te streven.

Wanneer wij, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, een vermoeden hebben dan een jeugdige in zijn/ haar ontwikkeling en/of opgroeien wordt belemmerd, dan zullen wij hiernaar handelen en de afweging maken of wij de melding gaan maken. De DVI is een vast onderdeel van de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Wij volgen ook, aantoonbaar, de landelijke meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en hebben de DVI verwerkt in ons kwaliteitssysteem.

Meer weten?

Neem dan voor meer informatie contact met ons op.