Privacy

Direction Zorg vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Je hebt ons je persoonsgegevens toevertrouwd. Je mag er dus vanuit gaan dat Direction Zorg er alles aan doet om je privacy te beschermen. In dit reglement wordt beschreven hoe wij dit doen.

Contact gegevens Direction Zorg
Weerdingerstaat 35, 7815 SC Emmen
www.directionzorg.nl
0591-34 60 35

Wetgeving en definities

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder Direction Zorg.

 

In de AVG wordt gebruikgemaakt van een aantal begrippen (Artikel 4, AVG).
Om het voor jou duidelijk te houden hebben wij hieronder een aantal begrippen uitgelegd:

 • Persoonsgegevens; zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen.
 • Bijzondere persoonsgegevens; zijn gegevens die bijvoorbeeld gaan over gevoelige onderwerpen zoals politieke voorkeuren, geloofsovertuigingen of etnische achtergrond.
 • Gegevens over gezondheid; zijn persoonsgegevens over de geestelijk of lichamelijke gezondheid van een persoon.
 • Bestand; is een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens.
 • Betrokkene; is de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Verwerking; is alles wat er met jouw persoonsgegevens gebeurd, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, samenvoegen, opvragen, verstrekken, afschermen en wissen.
 • Verwerker; is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.
 • Toestemming; is wat jou gevraagd wordt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt veelal d.m.v. een verklaring op papier, waarbij jouw handtekening nodig is.
 • Verwerkingsverantwoordelijke; is een persoon of instantie die, eventueel samen met een ander, het doel en de middelend voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Ontvanger; is de persoon of organisatie die de persoonsgegevens ontvangt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is binnen Direction Zorg de directie van de organisatie. Zij zijn verantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens welke door of namens Direction Zorg worden uitgevoerd. 

Voor welke doelen verwerkt Direction Zorg jouw persoonsgegevens? (Artikel 5, AVG)

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet, zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden. De hoofddoelen waarvoor Direction Zorg jouw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Om te zorgen voor goede begeleiding en ondersteuning bij wonen, werken en leren;
 • Het stimuleren van een permanente vorm van kwaliteitscontrole;
 • Voor het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van de organisatie;
 • Voor het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde vergoedingen voor de aan jouw geleverde diensten en zorg;
 • Het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • Het evalueren en onderzoeken van de zorg-, hulp- en dienstverlening;
 • Voor eventuele klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

 

Rechtmatige grondslag (Artikel 6. AVG)

De AVG stelt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden;

 • Wanneer jij en/of jouw mentor/curator toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan jij onderdeel bent
 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 • Voor de goede vervulling van een taak van algemeen belang
 • Voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Direction Zorg van jou?

Direction Zorg verwerkt alleen persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de zorg- en dienstverlening. Direction Zorg verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens en contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum;
 • Contactgegevens van je naasten, wettelijk vertegenwoordiger en/of mentor of curator;
 • Medische informatie die Direction Zorg ontvangt van je verwijzer, bijvoorbeeld je hulpvraag of medicijngebruik;
 • Indicatiebesluiten of beschikkingen;
 • Aan jouw gerelateerde correspondentie en documentatie, zoals het zorgplan en rapportages;
 • Overige voor de begeleiding noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld justitiële documenten en de gegevens van je huisarts en tandarts.

Direction Zorg verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (zie “Wetgeving en definities”).

 

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging heeft Direction Zorg passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Direction Zorg kijkt zorgvuldig naar wie er, binnen de organisatie, wel en geen toegang hebben en krijgen tot jouw gegevens. In de meeste gevallen hebben alleen jouw directe begeleiders, de orthopedagoog/zorgcoördinator en de directie toegang tot jouw persoonsgegevens. Personen die namens Direction Zorg toegang hebben tot jouw gegevens zijn allen gehouden tot geheimhouding. Iedere werknemer binnen Direction Zorg heeft vertrouwelijkheid en correctheid en volledigheid van informatie (integriteit) hoog in het vaandel staan. Jouw gegevens worden, zo ver mogelijk, alleen digitaal, beveiligd bewaard. Wanneer het noodzakelijk is persoonsgegevens op papier te hebben, bijvoorbeeld voor het gescand kan worden, gebeurt dit achter slot en grendel.

 

Communicatie over het privacyreglement

Bij Direction Zorg word jij geïnformeerd over ons privacyreglement bij het intakegesprek. Jij ondertekent voor het feit op de hoogte te zijn van ons privacyreglement en akkoord te zijn dat persoonsgegevens worden geregistreerd. Jij mag aan de intaker een exemplaar van het privacyreglement opvragen. Daarnaast is het privacyreglement digitaal beschikbaar via de website van Direction Zorg.

Naast jou zijn ook onze medewerkers op de hoogte van het privacyreglement van Direction Zorg. Voor hen is ten aller tijde een exemplaar ven het privacyreglement beschikbaar via “Intranet” (een intern, beveiligd platform).

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wanneer Direction Zorg jouw persoonsinformatie verstrekt aan derden zal er altijd gekeken worden naar de mogelijkheden om te vragen om jouw toestemming (zie “wetgeving en definities”).
Direction Zorg kan ook zonder jouw toestemming persoonsgegevens verstrekken, wanneer dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is, bijvoorbeeld;

 • Ten behoeve van de financiering van de hulp- en dienstverlening. Bepaalde persoonsgegevens dienen hiervoor gedeeld te worden met organen, genoemd in de Wlz en de WMO.
 • Indien er sprake is van een noodzakelijke situatie, waarbij hulpdiensten (ambulance en/of politie) ingeschakeld dienen te worden zal Direction Zorg gegevens van jou delen.
 • Indien er sprake is van een medische noodsituatie zal Direction Zorg de hulpverlener op de hoogte te stellen van jouw medische gezondheid. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van middelengebruik dit ook aan de hulpverlener zal worden doorgegeven.
 • Indien er sprake is van vermoedens van huiselijk geweld en of kindermishandeling. Vanuit de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is Direction Zorg verplicht gebruik te maken van het afwegingskader in de meldcode. Direction Zorg maakt hierbij gebruik van het afwegingskader van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2017/07/28/afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling). Een melding bij “Veilig Thuis” kan een gevolg zijn.

 

Direction Zorg verstrekt alleen gegevens aan organisaties of instanties die onder de Europese Wetgeving vallen; AVG.

Datalekken (Artikel 33, 34, AVG)

Er wordt gesproken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, of wanneer persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn, zoals bij een internetstoring. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt de Zekere Basis dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Als dit later dan 72 uur is, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Direction Zorg zal vervolgens het handelingsadvies opvolgen en jou waar nodig op de hoogte stellen. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

 

Wat zijn jouw rechten? (Artikel 13 t/m 20, AVG)

 • Recht op informatie; is het recht om aan Direction Zorg te vragen of en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht; is het recht om de mogelijkheid te krijgen om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht; is het recht om, wanneer duidelijk wordt dat jouw gegevens niet kloppen, een verzoek in te dienen bij Direction Zorg om dit te corrigeren. Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies, waarmee iemand het niet eens is, voor zover deze ter zake doen. Wel mag diegene van de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan vooral een oplossing bieden bij situaties, waarbij het om niet objectief vast te stellen feit gaat.
 • Recht van verzet; is het recht dat jij en/of jouw mentor/curator hebben om aan Direction Zorg te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te verwerken. (Echter bemoeilijkt dit de levering van zorg en dienstverlening.)
 • Recht op bezwaar; is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken. Direction Zorg zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn voor de verwerking.
 • Recht op verwijdering; in de volgende gevallen heb jij recht op verwijdering/vergetelheid:
 1. Niet meer nodig. De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden, waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 2. Intrekken toestemming. Jij en/of jouw mentor/curator heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 3. Onrechtmatige verwerking. De organisatie verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld, omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 1. Wettelijk bepaald bewaartermijn. De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 2. Kinderen. De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.

 

Bewaartermijnen

Direction Zorg zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van gezondheidsgegevens hanteert Direction Zorg de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, zoals opgenomen in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Naast deze wet houdt Direction Zorg, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

 

Verwijzing naar websites van derden (via hyperlinks)

Op de website van Direction Zorg zijn verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Direction Zorg maakt jou er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacyverklaring van deze websites goed te lezen, voordat je daar gebruik van maakt.

 

Contact

Is er iets onduidelijk in het privacyreglement, heb je vragen of een klacht? Neem dan contact op met jouw begeleider en/of met Direction Zorg algemeen via onderstaande contactgegevens. Komen jullie er dan nog niet uit? Dien dan gerust een klacht in via ons klachten formulier op de website of via https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/.

 

Herhaling contactgegevens Direction Zorg:
Weerdingerstaat 35, 7815 SC Emmen
www.directionzorg.nl
0591-34 60 35

 

Disclaimer

Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

Privacy